Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelmi nyilatkozat

Társaságunk a GDPR rendelettel összhangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adataik védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatának kezelését jelenleg a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően adott hozzájárulása alapján végezzük, amely a GDPR rendeletben foglaltak szerinti hozzájárulásnak tekinthető. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi e-mail címen: medyag@medyag.hu a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, módosíthatja és kérheti az Önről tárolt adatok törlését. A bejelentést követően Társaságunk módosítja, vagy törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Adatkezelő megnevezése: MEDYAG Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Cégjegyzékszám: 09 09 023082
Email: medyag@medyag.hu
Telefon: +36 52 534 402
Honlap: www.medyag.hu
Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Papp Gáborné ügyvezető, e-mail: medyag@medyag.hu
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.

1. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön által az adatkezelő részére önkéntesen átadott/megadott személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul.

2. Az adatkezelés célja és időtartama:
Kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelő az adatait kapcsolatfelvétel céljából kezeli, hozzájárulása visszavonásáig. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére adattovábbítás, adatközlés nem történik, továbbá az adatkezelő a fenti céltól eltérő célból további adatkezelést nem végez.

3. Az Ön, mint érintett jogai:
Az adatkezelő az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Jogosult továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.

Társaságunk honlapján nem használ a felhasználók böngészési szokásait követő sütiket, ilyen jellegű adatokat nem gyűjt, és nem tárol.